بنام خـــــدا

ملان داگار، بزرگترین روزهای حراج سال در سوئد