این مجموعه صرفا مسئولیت پرونده هایی را می پذیرد که به دفتر حقوقی گواه ارجاع شده و توسط وکلای این دفترارزیابی و مورد موافقت قرار گرفته استگواه